เบอร์โทรศัพท์ : 0626298374
ช่วยเหลือลูกค้า: info@patsmile.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0626298374
ช่วยเหลือลูกค้า: info@patsmile.com
  • 0

การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า

การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า
เราอยากให้ลูกค้าพึงพอใจในคำสั่งซื้อกับ Patsmile อย่างเต็มที่ หากลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้าที่ได้รับ ลูกค้าสามารถทำการขอคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับหลังจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าที่ต้องการคืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งานใดๆ เช่น ต้องไม่ผ่านการสวมใส่ ไม่ผ่านการซัก หรือชำรุดเสียหาย กรณีสินค้าใช้แล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้า สภาพสินค้าที่ส่งคืนต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆรวมถึงบรรจุภัณฑ์ ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่และบรรจุในสภาพเดียวกับที่ได้รับสินค้า

รายการใดบ้างที่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้?

สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าต่อไปนี้ได้: ชุดว่ายน้ำ ชุดนอน ของเล่น

รายการใดบ้างที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้?

ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าต่อไปนี้ได้: กางเกงว่ายน้ำชาย

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ตามกรณีดังต่อไปนี้

1.จัดส่งสินค้าผิดรุ่น สี หรือขนาด ให้แก่ลูกค้า

2.จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้า

3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

หมายเหตุ

สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ผ่านการซัก หรือชำรุดเสียหาย สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่ในสภาพเดียวกับที่ได้รับสินค้า

สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม

หากลูกค้ารับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

วิธีการส่งคืนสินค้า

เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทีมงานและระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ทีมงานใช้ในการติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อบริษัทได้รับคำร้องของลูกค้าแล้ว บริษัทจะติดต่อลูกค้าผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ระบุแจ้งไว้กับทางทีมงาน เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า   

กระบวนการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามทีมงานได้ผ่านช่องทางต่างๆของทางบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่ทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

1.กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน บริษัทจะทำการโอนเงินคืนกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากทีมงานและทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

3.จากกรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดการผลิต หรือการจัดส่ง บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าแทนการคืนเงิน

4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า